top of page

נאום הנשיא בכנס הרצליה ה-15

בכנס הרצליה ה–15, הציג נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, בנאום שנודע מאז כנאום "ארבעת השבטים", את "תקווה ישראלית - סדר ישראלי חדש", העולה מתוך התהליכים הדמוגרפים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית. תהליכים, ההופכים אותה מחברה המורכבת מרוב יהודי ציוני (מרביתו חילוני) ברור ומוצק, שלצדו מיעוטים קטנים יחסית, לחברה המורכבת מארבעה מגזרים ("שבטים") - החילוני, הדתי-לאומי, החרדי והערבי – השונים מהותית אלה מאלה, אך הולכים ומתקרבים זה אל זה בגודלם.  בנאומו, ציין הנשיא כי לסדר חדש זה השלכות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים והוא מחייב התייחסות, חשיבה ותכנון לעתיד.

הקמת וועדת ההיגוי

כדי להתמודד עם האתגרים שהציב הנשיא ריבלין, הוקמה על ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS), במרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף פעולה הדוק עם בית הנשיא ובברכתו, ועדת היגוי ארצית שמטרתה לקדם את חזון "הישראליות המשותפת". בראש ועדת ההיגוי, עמדו פרופ' אוריאל רייכמן ופרופ' אלכס מינץ. היא כללה עשרים ותשעה חברות וחברים - מכל ארבעת השבטים ומכלל המגזרים בחברה הישראלית, בהם אישי ציבור ומובילי דעה, לצד אנשי אקדמיה ועסקים בכירים. הועדה התבקשה לזהות ולמפות עקרונות יסוד משותפים אפשריים לסדר הישראלי המתהווה.

ישיבת היסוד של ועדת ההיגוי נערכה ביום הפתיחה של כנס הרצליה ה–15. מאז, התקיימו, לאורך השנה, ארבעה מפגשים - "זירות דיון" - בהם דנה הוועדה בנושאים:

     1. שוויון, זכויות, וחובות בסדר הישראלי החדש.

     2. קהילה ומדינה בסדר הישראלי החדש.

     3. כלכלה וחברה משותפות בסדר הישראלי החדש.

     4. "ישראליות משותפת" בסדר הישראלי החדש.

הוועדה התבקשה לגבש הצעות למהלכי מדיניות מעשיים, שבין היתר, יקדמו תחושת שותפות בין שבטי החברה הישראלית המתחדשת ויובילו לצמצום פערים בקרב הפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות בתוכה. בעקבות הדיונים, הגיש המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) מסמך הצעות מדיניות לנשיא המדינה, ערב כנס הרצליה 2016.

לרשימת חברי וועדת ההיגוי לחץ כאן >>>

הגשת תקציר המנהלים ודוח ההמלצות המלא לנשיא המדינה

הועדה, שפעלה בשיתוף פעולה הדוק עם צוות בית הנשיא, בראשות המנכ"ל הראל טובי, קיימה במשך שנה דיונים מעמיקים ושמעה דעות מומחים, על-מנת לבחון את האתגרים אותם מציב חזון הנשיא, במטרה להביא למימושו. בנוסף, ערך המכון סקר עמדות מקיף בקרב ארבעת השבטים, כדי לזהות תחומים שבהם אפשר לקדם ישראליות משותפת ותחומים בהם אתגר ההגעה לעמק השווה מורכב יותר. בעקבות הדיונים, סיכם צוות המכון את הממצאים ואת ההמלצות במסמך מדיניות שכותרתו "סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות". המסמך – ובו המלצות מעשיות לקידום חזון הנשיא - הוגש לנשיא המדינה והוצג בבית הנשיא, במושב הפתיחה של כנס הרצליה 2016. ההמלצות מתמקדות במספר תחומים: חינוך, המרחב הציבורי, אשכולות אזוריים, כלכלה, בריאות, חיזוק הרשויות המקומיות (ארנונה) ומיסוד – הקמת "הרשות לישראליות המשותפת". ההמלצות התבססו, כאמור, על סקרים, על דיונים וחשיבה מעמיקה וכן גם על מחקרים, ניירות עמדה וסקירות משוות ממדינות אחרות בעולם.

 

לתקציר המנהלים של הדו"ח שהוגש לנשיא המדינה לחץ כאן >>>
 

bottom of page