top of page

נושאי תפקידים ביוזמת הישראליות המשותפת:

ראש היוזמה: פרופ' אלכס מינץ, יושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה

מומחה תוכן בכיר ויועץ אקדמי: ד"ר חיים וייצמן

מתאמת הפעילות: רוני ארז

חוקרים: ד"ר עמיחי מגן, ד"ר ליאב אורגד, גב' חן אלישע

bottom of page