top of page

בכנס הרצליה 2015, הציג נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין בנאום שנודע מאז כנאום "ארבעת השבטים", את "תקווה ישראלית - סדר ישראלי חדש". לדברי הנשיא, בישראל אין עוד "שבט" אחד המהווה רוב ברור בחברה אלא תהליך בו ארבעת ה"שבטים" המרכזיים – החילוני, הדתי-לאומי, הערבי והחרדי - השונים מהותית אלה מאלה, הולכים ומתקרבים בגודלם זה לזה. "'מבנה הבעלות' על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינו", ציין הנשיא. תמורות אלה יעצבו "מחדש את הזהות שלנו כ"ישראלים" וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו". להתמודדות עם השלכות אלה הציע הנשיא את חזון "הישראליות המשותפת".

בהמשך לדברי הנשיא ובברכתו, הוקמה על ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS), במרכז הבינתחומי הרצליה, ועדת היגוי ארצית במטרה לקדם את "הישראליות המשותפת". ועדת ההיגוי, אשר בראשה עמדו פרופ' אוריאל רייכמן ופרופ' אלכס מינץ, הורכבה מנציגי ארבעת השבטים וקיימה בשנה האחרונה דיונים מעמיקים, שמעה דעות מומחים וערכה סקרים במטרה לבחון את האתגרים אותם הציב חזון הנשיא; כל זאת, על-מנת לתרגם את החזון לצעדים מעשיים שיובילו למימושו.

עם סיום פעולתה של הועדה, הגיש המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) לנשיא המדינה דו"ח שכותרתו "סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות", ובו פירט את ההמלצות ליישום חזון הנשיא. עיקרי הדו"ח הוצגו באירוע פתיחת כנס הרצליה 2016, שהתקיים במשכן הנשיא בירושלים; במסגרתו התייחסו מומחים, אקדמאים וראשי מפלגות מרחבי הקשת הפוליטית לחזון הנשיא.

 

בעקבות זאת, הוחלט במרכז הבינתחומי הרצליה לייסד את "היוזמה לישראליות המשותפת", שאכן הוקמה ביולי 2016, ומאגדת את הפעילות המחקרית, המעשית והסטודנטיאלית של תקווה ישראלית במרכז הבינתחומי הרצליה, ומשמשת כמרכז מחקר ומידע ליוזמת נשיא המדינה.

אודות היוזמה

bottom of page